சூச்சூவும் பூனை குட்டியும் – (ChuChu and the Kitten) – ChuChu TV Tamil Moral Stories For Children

சூச்சூவும் பூனை குட்டியும் – (ChuChu and the Kitten) – ChuChu TV Tamil Moral Stories For Children


It was a bright and beautiful day ChuChu was playing in the garden She spotted a shy-looking kitten there Meow! The kitten was playing with a ball Excitedly, ChuChu threw her favorite red ball towards the kitten Hello, little kitty! Would you like to play with this ball? It’s nice and bouncy The kitten was delighted Meow! The kitten enjoyed playing with the ball But then the ball rolled into a thorny bush And no one could get it out Meow! Oh no! There goes the ball We were having so much fun playing with it Just then ChaCha came by He had a nice yellow ball with him Here, little kitten! You can play with this ball ChaCha shared his ball, passing it to the kitten and everyone was having fun again Meow! But then ChaCha’s ball rolled into a puddle of muddy water Uh oh! Meow! So ChuChu brought another ball! It was a bright blue one ChuChu gave it to the kitten to play with it Kitty you can play with this ball Meow! Just as the kitten started playing with the blue ball, a frisky little puppy ran into the garden The puppy spotted the blue ball and to everyone’s surprise, The puppy grabbed the ball and took it away for himself Meow! The kitten felt sad once again Then Chika came into the garden He had a shiny white ball with him Kitty! Here’s another ball! You can play with this one! Meow! Chika’s ball made the kitten happy once again but then a mean-looking cat came into the garden Meow! The cat took the white ball away and the kitten was sad again Meow! Then to everyone’s surprise the puppy came back and returned the ball to the kitten! Meow! Look! The puppy wants us to share the ball So we can all be happy! That’s so sweet! Meow! Because the puppy was so kind to return the ball Chiku gave it a small green ball ChuChu, ChaCha, Chika, Chiku and the kitten then invited the puppy to play with them They all played together and had a good time Sharing makes everything more fun! This was in a quiet suburb in the city of scottsdale The suburb had a nice school and a lovely park A little girl named ChuChu and her younger brother ChaCha lived in the lovely suburb Next door lived a little girl Chiku with her brother Chika After school they loved playing in the neighborhood park One day while playing they had noticed a man. This man seems to be sleeping whenever we see him Oh yeah I noticed that too Should we find out whether he is sick and need help? No. Let’s not go near strangers and talk to them But, we should help Once we go home let’s tell mom and try to help him You are right, let’s do that ChuChu, ChaCha, Chiku and Chika started to play I need to get rid of these kids they are disturbing my sleep Need to make sure they never come back Looking around the man noticed a few paint cans Mommy, there is a man in the park who is always sleeping We fear that he is sick We wanted to tell you and get him help Good job. I shall look into it ChuChu’s mom called the mayor’s office and reported The mayor’s office assured to have a look into it The mayor visited the park and he put a community notice “homeless man” The mayor left the park and the man started to paint the monster The weekend had started The kids head towards the park wanting to play ChuChu’s Mom with a book in her hand sat on the park bench Mommy… Mommy All of a sudden ChuChu’s mom heard the kids scream What’s wrong? Why did you all scream? Why are you trembling? The kids pointed their fingers towards the painting She saw the monster’s painting and held the kids She distracted them by giving them some toys and a little candy She called the mayor’s office and reported this incident Folks, till we figure this out Let’s not send the kids to the park alone Play safe and yell out if you get scared I’m right here Just play where I can see you We’d play right here and will be safe As they were playing they see the man shivering ChaCha Looks like the man is really sick Look at him shivering You are right, let’s go tell your mom The kids run and tell ChuChu’s mom what they had seen Good job little ones Let me call for an ambulance to take him to the hospital and the man got better Who brought me to the hospital? He was told about the kids who found him sick The man feld bad of his misdeed Discharged from the hospital the man went to the park He saw the kids playing from a distance I was being mean to these little kids It’s time to make it right Let me remove this scary monster picture I had painted From that day onward he sat and enjoyed watching the kids play He watched over them and kept an eye on them ever after

24 thoughts on “சூச்சூவும் பூனை குட்டியும் – (ChuChu and the Kitten) – ChuChu TV Tamil Moral Stories For Children

  1. chu chu tv kathai neram than enakku rombo pidikku. naan athihama virumbi kedkum paadal enralum chu chu tv padalhal than. very nice story and songs…….

  2. Fydsgdcehdv hangup UT ghgvuujhgubcxfuu😠😮😕😠😮😐😕😴😐😕😴😑🤒🤑🙄😕😐😈😐🤐☺😃😈😈😈😈😈😈😈😈😂😂😂😃😃😃😃😂😃😃😂😂😈😈

  3. 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *